Core Team
Luyin Liang
Chairman of the board
Jason Wang
President/Chief Planner
Nan Chen
Director, Chief Architect
Wenhao Zhao
Director, General Manager
Jimin Huang
Director, Deputy General Manager
Backbone Team
XiaoMing Wang
Executive Chief Architect
Xihui Liu
Director of Design
Bidong Lin
Senior Engineer
Chulin Shi
General Manager, Director of Design
Yuntao Chen
Director of Design, Deputy Chief Architect
Bin Xiao
Director of Designer
Ming Gong
Deputy Chief Architect